Nyheter

Digitalisering for Arkivverket går raskere enn antatt

Digitalisering av materiale fra Arkivverket har pågått siden høsten 2017. ABM-oppskaleringen har bidratt til økning i kapasiteten og det går nå raskere unna enn først antatt.

Klargjøring av arkivmateriale
Klargjøring av hovedregisterkort før scanning

Nasjonalbiblioteket inngikk allerede i 2017 avtale med Arkivverket om digitalisering og bevaring av deres arkivmateriale. Samme høst startet et pilotprosjektet med digitalisering av folketellingen fra 1920. Prosjektet ble ferdigstilt i slutten av 2018 med godt resultat.

Oppskalering

Arbeidet fortsatte så med branntakstprotokoller og etterhvert hovedregisterkort, altså kort fra folkeregisteret. Oppgradering av utstyr og økt bemanning som følge av ABM-prosjektet, har bidratt til økt kapasitet også i digitaliseringsløypa for materiale fra Arkivverket. Særlig innkjøp av nye dokumentscannere har utgjort mye.

Raskere enn antatt

Selv med materiale som krever mye forarbeid, på grunn av godt brukte og slitte kort, ble digitaliseringen av hovedregisterkort fra Oslo ferdig raskere enn antatt. Dette førte til at vi nå har tatt i mot hovedregisterkort fra flere deler av landet, blant annet Stavanger og Østfold. Dette materialet er stort sett i veldig god stand, men før materialet kan scannes må det gjennom en prosess med klargjøring.

Ulik grad av klargjøring før scanning

Ifølge seksjonsleder ved seksjon for Massedigitalisering, Lisbeth Johannessen, ser vi at det har variert noe fra sted til sted hvordan kortene har vært brukt og behandlet. Noen har blant annet brukt stifter og tape, noe som fører til mer arbeid med klargjøring før materialet kan scannes. Hvor omfattende denne jobben er, vil være vesentlig for hvor lang tid hele digitaliseringsprosessen tar.

Arkivmateriale i esker
Store mengder materiale går gjennom lokalene ved seksjon for Massedigitalisering

Hovedregisterkort fra hele Norge

Selv med varierende grad av forarbeid har arbeidet gått veldig bra. Bare i august i år digitaliserte vi 2 millioner sider av hovedregisterkort. Siden digitaliseringen går raskere enn antatt planlegges det nå for mottak av mer materiale. Denne gang kommer hovedregisterkortene fra Kongsberg, Trondheim og Tromsø.

Arkivverket har også sørget for digitalisering av endel hovedregisterkort selv. Det betyr at når de siste forsendelsene til Nasjonalbiblioteket er ferdig, vil alle hovedregisterkort for hele landet være digitalisert. Digital tilgang til kortene er verdifullt for Arkivverket som fortsatt har bruk for slike opplysninger.

Vi fortsetter samarbeidet

Samarbeidet med Arkivverket skal fortsette og det jobbes videre med planlegging av prosjekter for nye materialtyper som skal digitaliseres.