Prioriteringer og framdrift

Det er forventet at digitaliseringen vil ta 30 år, eller mer. Alt materiale kan ikke prioriteres først, og i praksis vil det være flere faktorer som avgjør hva som digitaliseres når. Spesielt viktig er det å prioritere materiale som er i en kritisk tilstand, med fare for å gå tapt.

Lagabøtes landslov bok

Sentrale faktorer som påvirker prioritering av materiale til digitalisering:

  • Fysisk tilstand. Materiale som er i kritisk fysisk tilstand, og står i fare for å gå tapt, vil måtte prioriteres.
  • Formatet. I en del tilfeller samler vi opp spesielle formater og digitaliserer en større mengde materiale samlet.
  • Lagringshistorie. Dårlig lagret materiale er mer utsatt for nedbryting enn materiale som har hatt det godt gjennom hele levetiden.
  • Avspillingsutstyr. For noen formater vil det om «noen år» ikke lengre kunne skaffes utstyr for å spille av materialet, og det vil etter hvert ikke finnes reservedeler til maskinene. Vi har dermed et begrenset tidsvindu for å flytte innholdet over i digital form.
  • Spesielle behov. Vi vil kunne ta hensyn til spesielle behov for å ha tilgang til materialet i digital form. Dette kan for eksempel være forskningsprosjekter, jubileer eller andre konkrete formidlingsprosjekter.

Andre aspekter

Det vil også ha betydning for prioriteringen om materialet er masseprodusert eller publisert. Det kan antas at slikt materiale allerede er bevart i NB (pliktavlevert), eller befinner seg i mange institusjoner og dermed vurderes som mindre truet.

Prioriteringen må også gjenspeile at ABM-landskapet er sammensatt. Det finnes veldig store institusjoner, ofte med digre samlinger, og det finnes små institusjoner med små samlinger. Alle fylker og de fleste kommunene i landet inneholder små eller store samlinger med materiale.

Ordningstilstanden til samlingene er svært ulike, noen er helt klare til å sendes i retning skannerne, andre samlinger må ryddes i før digitaliseringen kan starte. Noe materiale er forholdsvis enkelt å sende gjennom digitaliseringsløypene, mens andre samlinger er mer krevende å arbeide med. I tillegg vil det kunne dukke opp truet materiale som må prioriteres umiddelbart, noe som igjen gjør at det som egentlig skulle prioriteres neste måned må dyttes litt ut i tid.

Alle digitaliseringsløypene er ennå ikke ferdigstilt, dette gjelder for eksempel for digitalisering av privatarkivmateriale (papir). Materiale som skal gjennom disse løypene kan naturlig nok ikke prioriteres før løypa er operativ.

Alle faktorene som er nevnt over må inngå i prioriteringen.