Tilgjengeliggjøring

Kulturarvsmaterialet skal gjerast tilgjengeleg for det norske folket. Det er eit grunnleggjande prinsipp i Nasjonalbibliotekets samfunnsoppdrag med digitalisering for ABM-sektoren.

Det er likevel ikkje nødvendigvis Nasjonalbiblioteket som skal sørgja for tilgjengeliggjøringen. Nasjonalbibliotekets hovudansvar er å digitalisera så mykje som mogleg av kulturarven. Så er det ansvaret til ABM-institusjonane å sørgja for at materialet blir omarbeidd og tilgjengeliggjort på best mogleg og mest eigna måte. Nødvendigvis innanfor dei rettane som finst for det aktuelle materialet.

Alternativ for tilgjengeliggjøring

I tillegg til eigne nettløysingar og meir bransjespesifikke tenester er det hovudsakleg tre ulike tenester som blir for nytta tilgjengeliggjøring innanfor ABM-sektoren.