Nyheter

Følgene av statsbudsjettet for Nasjonalbiblioteket i 2023

Som en følge av statsbudsjettet for 2023 må Nasjonalbiblioteket kutte over 20 millioner i budsjettet for 2023. Kuttene kommer som følge av ikke kompensert økning i husleie, energi og KPI for øvrig, og tilsvarer om lag 30 stillinger.

Nasjonalbiblioteket klarer å gjennomføre disse kuttene uten oppsigelser, men må dessverre redusere, pause eller avvikle en del av tjenestetilbudet i 2023 og 2024.

De viktigste konsekvensene for samarbeidspartnere, brukere og befolkningen for øvrig er:

  • Redusert digitalisering i 2023 og 2024. Nasjonalbiblioteket vil ha redusert kapasitet både på egen digitalisering og digitalisering for ABM sektoren i forhold til tidligere estimater, og vil digitalisere mindre i 2023 enn i foregående år.
  • Inntaksstopp for privatarkiv, samlinger og ikke pliktavlevert materiale. Nasjonalbiblioteket kan i 2023 og 2024 ikke ta inn samlinger utover det som følger av pliktavleveringsloven og ABM-digitaliseringen.
  • Pause i kjøp av materiale til samlingen. Hverken norskrelatert materiale fra utlandet, såkalt «Norvegica» eller dokumenter som kompletterer samlingen vil bli kjøpt inn i 2023 og 2024.
  • Avvikling av tjeneste for utenlandske tidsskrift. Nasjonalbibliotekets kopieringstjeneste for utenlandske tidsskrift vil bli avviklet.   Denne tjenesten vil ikke bli igangsatt igjen, da materialet er tilgjengelig via utenlandske institusjoner.
  • Pause i arbeidet med katalogisering av materiale fra offentlig forvaltning og akademiske institusjoner mm i 2023 og 2024., såkalt grått materiale.
  • Reduserte åpningstider på lesesaler og i betjeningen samt lengre ventetid på utlån fra depotbiblioteket i perioder med sykdom eller lav bemanning.
  • Utkopiering av materiale vil i hovedsak måtte skje til selvkost for oppdragsgiver.

I tillegg vil Nasjonalbiblioteket som en følge av kuttene jobbe med langsiktige kostnadsreduserende tiltak knyttet til bl.a. reduksjon av eksterne magasin og lager, katalogisering av materiale fra forvaltningene, mottak og håndtering av materiale og bemanning av servicepunkter på Solli plass.